cnc-dao-khac-dang-xoan

Dao khắc dạng xoắn NK

Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..

Liên hệ