Dao khắc dạng xoắn NK

Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..